Zasady i tryb przyjmowania na studia

WARUNKI PRZYJĘĆ NA:

 • JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - Fizjoterapia
 • STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE - Administracja, Dietetyka,  Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Informatyka

Warunkiem przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia licencjackie i inżynierskie w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka jest posiadanie przez kandydatów na studia świadectwa dojrzałości uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej oraz złożenie:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 106 zł (opłata zawiera koszt wystawienia indeksu oraz legitymacji studenckiej)
       Konto bankowe:
       PEKAO S.A.
      57 1240 1112 1111 0010 9595 5327

Od kandydatów, którzy egzamin maturalny składali w roku rekrutacji lecz nie otrzymali jeszcze świadectwa, dopuszcza się złożenie zaświadczenia ze szkoły średniej potwierdzającego fakt przystąpienia do egzaminu maturalnego. Oryginał świadectwa lub odpis powinien być złożony niezwłocznie po jego uzyskaniu, jednak nie później niż do 1 października 2020r.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą rozpocząć studia pod warunkiem, że:

 • uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, lub
 • do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, lub
 • świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Studentem I roku studiów zostaje osoba, która złoży świadectwo dojrzałości, podpisze kontrakt Uczelnia - Student, wniesie wpisowe, uzupełni dokumenty oraz złoży ślubowanie w dniu inauguracji roku akademickiego.

WARUNKI PRZYJĘĆ NA:

 • STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – Pielęgniarstwo, Dietetyka, Kosmetologia

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia magisterskie jest posiadanie tytułu zawodowego licencjata Pielęgniarstwa, Dietetyki, Kosmetologii.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony - formularz rekrutacyjny, (formularz można wypełnić na miejscu),
 • Oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 • Oryginał suplementu dyplomu ukończenie studiów,
 • Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers - kserokopię można wykonać na miejscu),
 • 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczość 300dpi,
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia studiów - pobierz wzór zaświadczenia,
 • potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 106 zł (opłata zawiera koszt wystawienia indeksu oraz legitymacji studenckiej)
       Konto bankowe:
       PEKAO S.A.
      57 1240 1112 1111 0010 9595 5327
 • Podpisana przez studenta umowa o naukę w dwóch egzemplarzach