Programy studiów na kierunku Dietetyka

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie

Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 3 lata (6 semestrów). Program oparto na pięciu zasadniczych modułach kształcenia obejmujących 3 moduły przedmiotów obowiązkowych (ogólne, podstawowe i kierunkowe) oraz dwa moduły fakultatywne – specjalnociowe. Założono, iż w całym programie kształcenia dominować będą przedmioty kierunkowe oraz przedmioty w ramach wybranej przez studenta specjalności.

Moduł przedmiotów ogólnych, w wymiarze 240 godzin na studiach stacjonarnych i 170 na niestacjonarnych, obejmuje przedmioty wymagane i niezbędne studentowi niemal na wszystkich kierunkach studiów m.in.:

 • język angielski,
 • wychowanie fizyczne,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • bhp i ergonomia.

Moduł przedmiotów podstawowych, w wymiarze 855 godzin na studiach stacjonarnych i 470 na niestacjonarnych, obejmuje przedmioty z zakresu nauk podstawowych dla kierunku dietetyka, w tym także z dyscyplin pokrewnych takich jak chemia i biologia. W ramach tego modułu realizowane jest seminarium dyplomowe, obowiązujące wszystkich studentów, niezależnie od obranej specjalności. W ramach tego modułu zaplanowano przedmioty poszerzające wiedzę humanistyczną studenta. Wykładane będą m.in.:

 • Anatomia człowieka
 • Fizjologia człowieka
 • Psychologia ogólna
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Genetyka
 • Chemia żywności
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Etyka w dietetyce

Moduł przedmiotów kierunkowych, o łącznej liczbie godzin 735 na studiach stacjonarnych i 360 godzin na niestacjonarnych, stanowi zarówno zapowiedź, jak i wprowadzenie do kształcenia specjalistycznego. W ramach modułu kierunkowego wykładane będą m.in.:

 • Żywienie człowieka
 • Dietetyka pediatryczna
 • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością
 • Technologia produkcji potraw dietetycznych
 • Edukacja żywieniowa
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • Towaroznawstwo żywności
 • Kliniczny zarys chorób

Realizować będziemy praktyczny profil nauczania, ponieważ program ma charakter wysoce aplikacyjny. Obejmuje przede wszystkim praktyczne ćwiczenia w pracowniach i laboratoriach specjalistycznych, w tym poradniach i szpitalach. Dodatkowym elementem wzmacniającym praktyczny charakter studiów na kierunku dietetyka jest możliwość osiągania efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych.

Podkreślić należy, iż w programie założono przewagę aktywnych i praktycznych metod dydaktycznych nad tradycyjną formą wykładu. Praktyki, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria i seminarium obejmują łącznie 71% programu na studiach niestacjonarnych oraz stanowi 75% programu na studiach stacjonarnych.

Na studiach stacjonarnych przewiduje się w roku akademickim 30 tygodni kształcenia oraz 4 tygodnie przeznaczone na sesje egzaminacyjne. Na studiach niestacjonarnych przewiduje się 22-24 zjazdy w okresie roku akademickiego ze średnią liczbą 22 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie zjazdu.

Studia kończyć będą się egzaminem dyplomowym. Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia dla kierunku dietetyka, poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych efektów kształcenia. 

Stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie

Przedmioty humanistyczne i społeczne:

 • Problemy medycyny wieku rozwojowego aspekty społeczne
 • Znaczenie kultury w kreowaniu zachowań żywieniowych
 • Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia
 • Zarządzanie i marketing
 • Pedagogika

I rok studiów:

 • Patofizjologia kliniczna
 • Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
 • Metodologia badań
 • Język obcy
 • Edukacja i poradnictwo żywieniowe
 • Żywność specjalnego przeznaczenia
 • Interakcja leków z żywnością
 • Fizjologia żywienia człowieka
 • Żywienie kliniczne
 • Ekonomiczne i zdrowotne aspekty produkcji żywności
 • Homeostaza układu pokarmowego a odporność
 • Biochemiczne wskaźniki stanu odżywienia
 • Epidemiologia chorób zakaźnych
 • Zasady żywienia pacjentów leczonych nerkozastępczo
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

II rok studiów:

 • Zdrowie publiczne
 • Informatyka w dietetyce
 • Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
 • Podstawy psychodietetyki
 • Żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych
 • Gastroenterologia pediatryczna i żywienie w chorobach metabolicznych
 • Pracownia dietetyki pediatrycznej
 • Żywienie osób niepełnosprawnych
 • Żywienie ekologiczne a dodatki do żywności
 • Żywienie alternatywne
 • Żywienie w chorobach neurologicznych
 • Zioła i przyprawy w dietetyce
 • Seminaria magisterskie