Programy studiow na kierunku Pielęgniarstwo

Stacjonarne studia licencjackie

semestr I (I rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych
1. Anatomia Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
2. Fizjologia Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
3. Biochemia i biofizyka Wykłady, Ćwiczenia teoret., Samokształcenie
4. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki Ćwiczenia, Samokształcenie
5. Psychologia Wykłady
6. Socjologia Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
7. Podstawy pielęgniarstwa Wykłady, Ćwiczenia w pracowni umiejętności zawodowych, Samokształcenie
8. Zdrowie publiczne Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
9. Podstawowa opieka zdrowotna cz. I Wykłady
10. Promocja zdrowia Wykłady
11. Prawo Wykłady, Ćwiczenia teoret., Samokształcenie
 12. Wychowanie fizyczne Ćwiczenia
 13. Język angielski Lektorat
 14. Bezpieczeństwo i higiena pracy Seminarium
Razem: 620 godzin, 30 pkt. ECTS 
semestr II (I rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych
1. Anatomia Wykłady, Ćwiczenia
2. Fizjologia Wykłady, Ćwiczenia  
3. Genetyka Wykłady, Seminaria, Samokształcenie
4. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
5. Psychologia Ćwiczenia, Samokształcenie
6. Pedagogika Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
7. Podstawy pielęgniarstwa Wykłady, Ćwiczenia w pracowni umiejętności zawodowych, Samokształcenie, Zajęcia praktyczne
8. Praktyka zawodowa -  Podstawy pielęgniarstwa Praktyka zawodowa
9. Zdrowie publiczne Wykłady
10. Podstawowa opieka zdrowotna cz. I Zajęcia praktyczne, Samokształcenie
11. Praktyka zawodowa - Podstawowa opieka zdrowotna Praktyka zawodowa
12. Promocja zdrowia Zajęcia praktyczne, Wykłady, Samokształcenie
13. Język angielski Lektorat
 Razem: 934 godziny, 32 pkt. ECTS
semestr III (II rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych*
1. Patologia Wykłady, Seminaria, Samokształcenie
2. Radiologia Wykłady, Samokształcenie
3. Badanie fizykalne Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
4. Farmakologia Wykłady, Seminaria, Samokształcenie
5. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne Wykłady, Samokształcenie
6. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
7. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Wykłady, Samokształcenie
8. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Wykłady, Samokształcenie
9. Opieka paliatywna Wykłady, Samokształcenie
10. Dietetyka Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
11. Badania naukowe w pielęgniarstwie Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
12. Mikrobiologia i parazytologia Wykłady, Samokształcenie
13. Język angielski Lektorat
14. Wychowanie fizyczne Ćwiczenia
15. Przedmiot do wyboru (jeden z podanych):
- język migowy
- promocja zdrowia psychicznego
- zakażenia szpitalne
Ćwiczenia, Samokształcenie
 Razem: 844 godziny, 31 pkt. ECTS
semestr IV (II rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych*
1. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne Zajęcia praktyczne
2. Praktyka zawodowa - Położnictwo, ginekologia i  pielęgniarstwo położniczo- ginekologiczne Praktyka zawodowa
3. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Zajęcia praktyczne
4. Praktyka zawodowa - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Praktyka zawodowa
5. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Wykłady, Zajęcia praktyczne
6. Praktyka zawodowa - Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Praktyka zawodowa
7. Geriatria
i pielęgniarstwo geriatryczne
Zajęcia praktyczne
8. Praktyka zawodowa - Geriatria pielęgniarstwo geriatryczne Praktyka zawodowa
9. Opieka paliatywna Zajęcia praktyczne
10. Praktyka zawodowa - Opieka paliatywna Praktyka zawodowa
11. Mikrobiologia i parazytologia Wykłady, Ćwiczenia
12. Język angielski Lektorat
Razem: 938 godzin, 36 pkt. ECTS
semestr V i VI (III rok)
L.p. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych
1. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Wykłady, Samokształcenie, Zajęcia praktyczne
2. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie Zajęcia praktyczne,
3. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Wykłady, Samokształcenie, Zajęcia praktyczne
4. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie, Zajęcia praktyczne
5. Podstawy  ratownictwa  medycznego Wykłady, Ćwiczenia, Samokształcenie
6. Podstawowa opieka zdrowotna cz. II Wykłady, Samokształcenie, Zajęcia praktyczne
7. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Wykłady, Samokształcenie, Zajęcia praktyczne
8. Praktyka zawodowa - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Praktyka zawodowa
9. Praktyka zawodowa - Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Praktyka zawodowa
10. Praktyka zawodowa - Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Praktyka zawodowa
11. Praktyka zawodowa - Psychiatria  i pielęgniarstwo psychiatryczne Praktyka zawodowa
12. Praktyka zawodowa - Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Praktyka zawodowa
13. Praktyka zawodowa - Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Praktyka zawodowa
14. Praktyka zawodowa - Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Praktyka zawodowa
15. Wychowanie fizyczne Ćwiczenia
16. Seminarium dyplomowe (do wyboru 1 z 7)
Obszary:
1. Historia, teoria i podstawy pielęgniarstwa
2. Opieka specjalistyczna
3. Opieka internistyczna
4. Opieka położniczo- ginekologiczna
5. Opieka środowiskowa
6. Organizacja i zarządzanie w pielęgniarstwie
7. Promocja zdrowia i edukacja
Seminarium
Razem: 1540 godzin, 62 pkt. ECTS

Stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie

 • Teoria pielęgniarstwa
 • Pielęgniarstwo europejskie
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie.
 • Dydaktyka medyczna
 • Podstawy psychoterapii
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne
 • Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne: Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną
 • Immunologia kliniczna
 • Marketing usług medycznych
 • Bioetyka
 • Statystyka medyczna
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Farmakologia kliniczna
 • Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym psychicznie
 • Język angielski zawodowy
 • Przedmioty do wyboru (jeden w II semestrze) : Pielęgniarstwo transkulturowe, Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie, Śmierć i umieranie w różnych kulturach, Ekonomika w podmiotach leczniczych, Zarządzanie w podmiotach leczniczych
 • Przedmioty do wyboru (dwa w III semestrze): Filozofia troski a pielęgniarstwo, Trening motywacyjny, Psychofizyczne aspekty samoobrony, Metafora choroby, Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych, Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
 • Seminarium dyplomowe (do wyboru jeden z obszarów): . Historia, teoria i podstawy pielęgniarstwa, Opieka specjalistyczna, Opieka internistyczna, Bioetyka, Opieka środowiskowa, Organizacja i zarządzanie w pielęgniarstwie, Promocja zdrowia i edukacja, Psychologiczne aspekty zdrowia i opieki w chorobie