Programy studiów na kierunku Administracja

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie

Program kształcenia na kierunku administracja obejmuje moduły kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego oraz dwie specjalności: Administracja publiczna oraz Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

W ramach modułu kształcenia ogólnego wykładane są m.in.:

 • Język angielski
 • Psychologia - teoria osobowości
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo i organizacja ochrony środowiska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Technologia informacyjna: zastosowanie w administracji publicznej

Moduł kształcenia podstawowego obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka administracji
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne
 • Podstawy ekonomii
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Organizacja i kierowanie

W ramach modułu kształcenia kierunkowego wykładane są m.in. przedmioty:

 • Prawo cywilne z umowami w administracji (część ogólna)
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Organizacja i źródła prawa w Unii Europejskiej
 • Legislacja w administracji
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji terenowej
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

W ramach specjalności Administracja publiczna wykładane są m.in. przedmioty:

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Rola i zadania administracji rządowej
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • System budżetowy samorządu terytorialnego
 • Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego
 • Finanse centralne i lokalne
 • Sądownictwo administracyjne
 • Odpowiedzialność przedmiotowa administracji za sprawy obywatelskie
 • Odpowiedzialność przedmiotowa administracji za edukację i kulturę
 • Odpowiedzialność przedmiotowa administracji za porządek publiczny i sytuacje kryzysowe
 • Odpowiedzialność przedmiotowa administracji za ochronę środowiska

W ramach specjalności Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej wykładane są m.in. przedmioty:

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
 • System bezpieczeństwa państwa i jego komponenty
 • Rola i zadania administracji rządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zarządzenie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa
 • Zarządzanie stanami nadzwyczajnymi w państwie
 • Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo w sieciach i systemach teleinformacyjnych państwa
 • Organizacje pozarządowe w obszarze porządku publicznego